anglická verze
Josefovská kanalizace

kliknutím zvětšíte

V roce 1992 došlo na hlavní stoce II v Josefově asi 50 m před vyústěním do řeky k propadu. Pod hradebním valem vznikl na zahradě velký trychtýř a hrozila rozsáhlá destrukce stoky. Česká speleologická společnost ZO 5-02 Albeřice provedla tuto náročnou opravu stoky jako zakázku a dala podnět k dlouhodobému systematickému průzkumu a dokumentaci současného stavu historické kanalizace. Zároveň z dokumentací je upřesňován skutečný průběh stok do povrchového plánu města. V současnosti správce sítí - Městské vodovody a kanalizace Jaroměř s.r.o. - provádí opravy josefovské kanalizace, na kterých se naše společnost velkou měrou podílí.

Podstatná část josefovské kanalizace pochází především z doby stavby pevnosti v letech 1780 - 1787, menší část kanalizace byla dostavěna po zrušení pevnosti a za doby první republiky. Na kanalizaci se podepsala i léta budování socializmu, kdy některé stoky byly zbořeny a bylo do nich vloženo potrubí a do uličních stok byly zcela nevhodným způsobem zaúsťovány potrubní přípojky. V současné době je podrobně zdokumentován stav a průběh 5,5 km stok a celková délka josefovské pevnostní kanalizace je odhadována na 8 km. Páteří josefovské kanalizace jsou čtyři hlavní stoky označené římskými číslicemi I, II, III a IV. Mají, nebo měly svůj začátek na jižním okraji pevnosti v hradebním příkopu. Spodní konec byl zaústěn do Metuje. Nyní jsou vyústění podchycena do sběrače a splašky odváděny na čističku. Do řeky odtéká přepadem pouze dešťová voda. Do těchto hlavních stok jsou zaústěny další uliční stoky. Všechny tyto stoky sbírají domovní odpady i dešťové vody z jednotlivých objektů, tj. z domovních stok, dešťových svodů a dešťových vpustí.

Kliknutím na červenou tečku v orientačním plánu josefovských štol uvidíte obrázek ilustrující situaci v příslušném místě. A po dalším kliknutí na obrázek tento zmizí.

přehledná mapa Josefova obrázek 20 po kliknutí obrázek 33 po kliknutí obrázek 3 po kliknutí obrázek 21 po kliknutí obrázek 14 po kliknutí obrázek 38 po kliknutí obrázek 17 po kliknutí obrázek 9 po kliknutí obrázek 16 po kliknutí obrázek 2 po kliknutí obrázek 15 po kliknutí obrázek 10 po kliknutí obrázek 11 po kliknutí obrázek 27 po kliknutí obrázek 28 po kliknutí obrázek 29 po kliknutí obrázek 6 po kliknutí obrázek 13 po kliknutí obrázek 18 po kliknutí obrázek 23 po kliknutí obrázek 1 po kliknutí obrázek 24 po kliknutí obrázek 22 po kliknutí obrázek 19 po kliknutí obrázek 36 po kliknutí obrázek 37 po kliknutí obrázek 35 po kliknutí obrázek 39 po kliknutí obrázek 7 po kliknutí obrázek 8 po kliknutí obrázek 34 po kliknutí obrázek 26 po kliknutí obrázek 30 po kliknutí obrázek 31 po kliknutí obrázek 4 po kliknutí obrázek 12 po kliknutí obrázek 32 po kliknutí obrázek 47225 po kliknutí obrázek 47230 po kliknutí obrázek 47192 po kliknutí obrázek 47194 po kliknutí obrázek 47206 po kliknutí obrázek 47218 po kliknutí obrázek dsc9136 po kliknutí obrázek dsc8910 po kliknutí obrázek dsc8925 po kliknutí obrázek dsc8943 po kliknutí obrázek dsc9589 po kliknutí obrázek 47240 po kliknutí

Bloky budov jsou v orientačním plánu schematizovány, domovní stoky nejsou pro přehlednost zakresleny, konce hlavních stok a zaústění do kanalizačního sběrače leží mimo plán. Fotografie neukazují v některých případech současný stav, protože stoky jsou průběžně opravovány.

kliknutím zvětšíte

Uliční stoky jsou klenuté, mají obvykle rozměry 800/1700 mm. Klenby jsou cihlové z tzv. "tereziánských" cihel. Stěny jsou budovány dobře opracovanými pískovcovými kvádry nebo jsou též zděné z cihel. Dno stok je z pískovcových kvádrů a pouze některé stoky mají dno cihlové. Stoky byly stavěny v rýze, nebo byly raženy ve skalním masívu. Velkou zvláštností josefovských stok je jejich spodní průběh pod hradebními valy, které podcházejí ve velké hloubce. Jsou raženy ve slínovcích lidově zvanými opuky zcela bez cihlové vyzdívky. Domovní stoky vedoucí pod jednotlivé budovy jsou obecně nižší a mnohde mají rovný strop z pískovcových desek. Důmyslnou stavbou na těchto stokách jsou kanalizační komory, kam byly svedeny splašky ze všech pater budovy. Ve dvorech mnoha budov jsou malé jímky, kde vlastně domovní stoky začínají. Jímky sbírají dešťovou vodu a domovní stoku proplachují. Josefovská kanalizace má ještě mnoho dalších specifik a je jediným historickým uceleným městským kanalizačním systémem u nás, který se dochoval bez podstatných změn a v plné funkčnosti do dnešní doby.


 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  7.1.2013